logo

Asset

BCHABCHABitcoin Cash ABC
Overview
BEP2
Asset Name:
BCHA-959
Total Supply:
41,787
CSupply:
1,019.2
info.svg
Mintable:
Yes
Price:
$--0%
Holders:
243 Address
Transaction:
1,369
Social Profiles:
Binance Research
Token Info Url:
--
Latest 25 txns From a total of 1369 Transactions
-
TxHashHeightAgeTypeFromToValue
1584EC79619B5D3C95C09029EE1D68D33CF57A40638CD80609569B26C0E1FDE937298297848 days 19 hrs ago
Crosschain Transfer Out
bnb1njj4yutszqupdrzxhucu97c06h2atyt2ff36p0--1.1 BCHA-959
AD745E73016714BC18BB83D98588B8A3970CC9F9656445D9962C64E953573C2137135463681 days 9 hrs ago
Transfer
bnb16argexlsdk5zv57236j2sx80gxqysn0yjsmvq2bnb165q9dz39mqh789zuuuqwkv22plut6f4nzy9jc90.001 BCHA-959
5C469E1B6DA431A2B9A4BD6BB451A24EE0FC1D692ABB2501FEBDAE870C33A25A37135444781 days 9 hrs ago
Transfer
bnb16argexlsdk5zv57236j2sx80gxqysn0yjsmvq2bnb165q9dz39mqh789zuuuqwkv22plut6f4nzy9jc90.001 BCHA-959
CC8787F4270366B16175261A50D6ED8FBB9112458D3B207AA8496B864DCCD00D36860079697 days 21 hrs ago
Crosschain Transfer Out
bnb1duggvq23ak95xmkxnsqunfn9pxf8vc647537h4--27.266697 BCHA-959
EB0371EB7E154D318203CBE779D6D586C8F89A5AB7F1D4DCE80ED43490E6541A36859953697 days 21 hrs ago
Transfer
bnb1thk64hstx9ctr6zvzlasg5tfwds895ym2t65l4bnb1duggvq23ak95xmkxnsqunfn9pxf8vc647537h427.266697 BCHA-959
25FECA814C0AC66A1594D24CC065D2E75519C4F5D7444B70F9761ABF88A295F9367385035104 days 8 hrs ago
Crosschain Transfer Out
bnb128janf22la44pela3uzntcj5sjay2qn8hqwl6f--4.2085708 BCHA-959
A7F9FB98E1DBD5AADC655181C3F82E9581295EB69584437F461A2A073ED5B144348731428203 days 2 hrs ago
Crosschain Transfer Out
bnb1w8gzeg4ukxhy8ynhv278wchevldhdu4re2j4uv--6.02099855 BCHA-959
14C9BF925C528FEF8DD064FC5A79C5570E9BC8F7BA3BDD2F196FF9AA35028439341009648243 days 16 hrs ago
Crosschain Transfer Out
bnb1kwl2mepe04keqwc3gfpyyyemccdnru0sq5ke6d--0.581 BCHA-959
19BD13593D86F51BC687B555E8148D208456C355B35E66FF915A514344906073329617161301 days 13 hrs ago
Burn
bnb1akey87kt0r8y3fmhu2l8eyzdjvt9ptl5cppz0v--3,213 BCHA-959
86ACEE8666C9D479D3E715CAD4777F6DF512D3D719B7F04B4D1ADD1B381463EF329556131301 days 20 hrs ago
Transfer
bnb1fnd0k5l4p3ck2j9x9dp36chk059w977pszdgdzbnb1akey87kt0r8y3fmhu2l8eyzdjvt9ptl5cppz0v3,213 BCHA-959
EDBAEC045EA4A1057647F27194007CB74E2D604028A01B7624F49630915620CA329545336301 days 21 hrs ago
Transfer
bnb1u2agwjat20494fmc6jnuau0ls937cfjn4pjwtnbnb1fnd0k5l4p3ck2j9x9dp36chk059w977pszdgdz2,213 BCHA-959
057D486F0C195D9B6173DBD7AAB8545AF05FB899DF7A92D5AD98100244E270C5324381311327 days 3 hrs ago
Crosschain Transfer Out
bnb1arfw5hdmre444juw3z92g54m0wn35z37a7ptx8--0.4775 BCHA-959
7FBF227EF443A96B4E9184A1F1E520F4C44E2A77934055223D53C7F5DAB4E273324279692327 days 15 hrs ago
Crosschain Transfer Out
bnb14y69za9a5lt0qp0cz3muu2e37tp70cz6sgh9zs--0.25359085 BCHA-959
0924E3B9800B0B0858B503481228564CC0594394D92A85B3CB409DF77FBE318B323975956329 days 3 hrs ago
Transfer
bnb15we9jty8wr7mnshplk54zmhvd5eezlscza3x2zbnb19dnfex34wqqlywepl7lyq6kzqsgf6fz6eaxkea0.99489774 BCHA-959
05EA1836B7E7DD78BB415868EE94EFEFA0AEA4CE7E269187A37A6047E0F16B13323869560329 days 16 hrs ago
Crosschain Transfer Out
bnb1tk5u0puupy7z92lh8xlvz0d6r2lvh5gfcw69ty--147.9604 BCHA-959
762FDF8209BBF1A40318308572A803F406596DE3ED5022DAABF7FB29119FEBB3320450409346 days 15 hrs ago
Transfer
bnb1fnd0k5l4p3ck2j9x9dp36chk059w977pszdgdzbnb1u2agwjat20494fmc6jnuau0ls937cfjn4pjwtn2,213 BCHA-959
EC230D0E17C059A9A459DF0075D9054D25B9864CFB6802C006DA396DCD928218320449460346 days 15 hrs ago
Transfer
bnb136ns6lfw4zs5hg4n85vdthaad7hq5m4gtkgf23bnb1fnd0k5l4p3ck2j9x9dp36chk059w977pszdgdz1,905.66729598 BCHA-959
2E70AB5F08BBB779E40CA5254A63B4D99CA3C31126950E11587B18B2DE104148320359705347 days 2 hrs ago
Crosschain Transfer Out
bnb1gp3hh0z5ga7lhc8yjh9w7z7vmdx4x5x6e7rnnh--0.18 BCHA-959
07F21C2F98A421D2D43628276919DFFE65B3D02824767C1CCC44E646967C4C8E315086975372 days 24 hrs ago
Transfer
Multiple AddressMultiple Addresses--
ACB846C1EC12BC16A632A571E9E49B8B8BCBC081E61A13F20A15397D4FD5772D307158952412 days 9 hrs ago
Crosschain Transfer Out
bnb1s4ew00asffa6t8wqys5xhs6m2ka07sphuxhfkj--2.0351 BCHA-959
A51ED94B2FBEC41B88428797CE7AC8FF60DB47E507FF7DE68A90B324F1757FAA293813148477 days 18 hrs ago
Transfer
bnb1zfru4d2xupyqgl3xcumv8kcrk8rdxn40ml232nbnb1e8v7d2xhz4cfdh2nxcxf6pmkvuuxpu4t7jlasx5.15 BCHA-959
4BA85B75866A59170FE5F483A8BAEB743CF90287D44A389B085800FD5FC37CD4287458407508 days 23 hrs ago
Transfer
bnb1ygy3f4ulddjv0gm4xncpec64u06ycf598653j5bnb1ygy3f4ulddjv0gm4xncpec64u06ycf598653j51 BCHA-959
CE0B15ED50F34C6247461F55D1493941BA304BF41965E22B0FBFAB9923770E45282492260534 days 12 hrs ago
Transfer
bnb1zfru4d2xupyqgl3xcumv8kcrk8rdxn40ml232nbnb1e8v7d2xhz4cfdh2nxcxf6pmkvuuxpu4t7jlasx0.05 BCHA-959
188E3A8782B8069671A21F11C059D06ED95CBEB2494DDBB06041FFAF326BC007274450466575 days 13 hrs ago
Transfer
bnb1ad202s065atdxenderymnycl4sw3njkr84x3qubnb136ns6lfw4zs5hg4n85vdthaad7hq5m4gtkgf231.1695 BCHA-959
B5B1B84DE2910E9CBAFF5AE9BFEEDD2FF1D71B3C5AC6EF7BFFC423678F92AC4A267606128610 days 18 hrs ago
Transfer
bnb1md0x3had97x0h0ave8pfye4e2ct6f8auhtee0rbnb136ns6lfw4zs5hg4n85vdthaad7hq5m4gtkgf23183.85034892 BCHA-959