logo

Asset

BUSDBUSDBinance-Peg BUSD Token
Overview
BEP2
Asset Name:
BUSD-BD1
Total Supply:
100,999,984.999899
CSupply:
50,483,330.02
info.svg
Mintable:
Yes
Price:
$-+0.01%
Holders:
208,687 Address
Transaction:
99,401,592
Social Profiles:
TelegramRedditMediumYoutubeTwitterFacebookBinance Research
Token Info Url:
--
BUSD is issued on Ethereum by Paxos and regulated by the NYDFS. Binance provides the pegged token service, which locks BUSD on Ethereum and issues an equivalent amount of Binance-Peg BUSD on corresponding other networks (BNB Chain, Avalanche and Polygon, etc). Please note that Binance-Peg BUSD is a Binance product. It is not issued by Paxos nor regulated by the NYDFS.
Latest 25 txns From a total of 99401592 Transactions
-
TxHashHeightAgeTypeFromToValue
4E295EBBC55E5167751530477AF226C3357B10B5C6E1E41F4A5BA104FCA55DF63544096538 mins 19 secs ago
Transfer
bnb12dkrzuqrc9qletvkn6l3qjq388qzrlpe5vh50gbnb1gpa0uz3ph4076j4f3kjxgzzd6t5298sdlvdfax1 BUSD-BD1
7CFE46451061D645776CB23650F7DDA7C2EE6902907BDB40BC860B5024E855C735440862915 mins 53 secs ago
Transfer
bnb1sqwywyfq3dhrmu3kh8emh2l6u5hde7szjlfzq3bnb15yae26lwgm6edkgxw46cqukfc6qugrn6ylmsjf182.37981132 BUSD-BD1
ACD52BFE35F3530D775F61C79FC44CCCA0F20CD9FF76FE8E86B99C80613CDB8135440433949 mins 14 secs ago
Crosschain Transfer Out
bnb1rw7wzfssz08yjj9zc7a8y23s4gej7majj7mezn--351.717232 BUSD-BD1
B8E6119C3208555B12AB0383C687C490D92BF607197044962D38E5ADACB7BD2735440316258 mins 9 secs ago
Crosschain Transfer Out
bnb1n9ku5edff9l8nea2lkja5dsezvmyyqep43xr0j--2.20265011 BUSD-BD1
7356BCC68C51AC92A3FD1C7C9CAE677419139EDEF4B4108DEEB8FCC1BF85B09235440300159 mins 20 secs ago
Crosschain Transfer Out
bnb18h9jw87vt4qrvu8sdlaf4nnr99rjhy463q40xz--150.50533485 BUSD-BD1
4AE090747EBAF12A6FED8678CFB551E9FC451FF18FA253A428ACF681B9E8DF283544024531 hr 4 mins ago
Transfer
bnb1y9gps7vk0t523547r5lfjjqdpm8n2r72m5en0nbnb13dqcfdjk9alj2977pvyfdsyfh3ajj9t2wrlfhp7.49633672 BUSD-BD1
8AE327D3DF5EBFFED5090392235B62DCA1242652573158F37DD365DE62AA27353544014021 hr 11 mins ago
Transfer
bnb1m0szf9de76k4fs6uvjwzxdxvakz6qm9ukrncarbnb1yl7wjm2ldfezgnjk2c78adqlk7dvtm8seqf52r6.74750191 BUSD-BD1
E1B98973D8A36855AB0D7711800824959674044A13E94AEF015F54E69F657F743544011411 hr 13 mins ago
Transfer
bnb1m0szf9de76k4fs6uvjwzxdxvakz6qm9ukrncarbnb1h7cjvuc3gtt3r4afm0zqvhvrpkfw0ahxhh0wdl140 BUSD-BD1
9E501CA6C492A193693F8CBC38BE532F56EF4FA6F1F8425C079A8CCCEDAEE7DE3544004461 hr 18 mins ago
Transfer
bnb1kl2vvxhghaghaj354rgll29q0v3ua057kqp360bnb1h7cjvuc3gtt3r4afm0zqvhvrpkfw0ahxhh0wdl1,260.82128613 BUSD-BD1
63DF4D279610C0B83499D945035962FE7826971629D939E8244C23C448C6D1E73544001141 hr 20 mins ago
Crosschain Transfer Out
bnb1wggejea4lh75v4xh82ucqlhqwv7zpdmqkczzdh--2,446.33794054 BUSD-BD1
EE19C32CBEC95D3D4513F2FE59E31C10E41C998AC8D3D393683CEC604A70927C3543999721 hr 21 mins ago
Transfer
bnb1sqwywyfq3dhrmu3kh8emh2l6u5hde7szjlfzq3bnb1m0szf9de76k4fs6uvjwzxdxvakz6qm9ukrncar145.50885288 BUSD-BD1
A22D3741AA8BD64EA0B951145C46916273F44C32E7F77ECFCD815ECDD689F38B3543996341 hr 24 mins ago
Transfer
bnb1tkzpsflc6w2nk75t34d8tdr3xla8ayamu96ppcbnb1sqwywyfq3dhrmu3kh8emh2l6u5hde7szjlfzq31,902.9649 BUSD-BD1
37B941DA94B93185523061AABCC232ED4E7DAF841271C1198D3A0806FB3054E13543985671 hr 32 mins ago
Transfer
bnb1tkzpsflc6w2nk75t34d8tdr3xla8ayamu96ppcbnb1sqwywyfq3dhrmu3kh8emh2l6u5hde7szjlfzq31,902.4837 BUSD-BD1
51ABA1EF0BA76EE9EEE43EBDE01A6A4F95CF80737DF70519011AE2F5F4B547D93543982561 hr 35 mins ago
Crosschain Transfer Out
bnb1z9666yvn22v604zm6sttr5eyeeym76n0f7nymc--62.9687 BUSD-BD1
87E1C37E1B10495D5A64D03F7367EF62548F5F3A5D00DCD9DE7C8C990AC99B663543963461 hr 49 mins ago
Transfer
bnb1tkzpsflc6w2nk75t34d8tdr3xla8ayamu96ppcbnb1sqwywyfq3dhrmu3kh8emh2l6u5hde7szjlfzq31,402.7644 BUSD-BD1
49F8625E4E92DC1AB9B488B0E589D11A3F5525250893A693E9C3532CEDB757493543962161 hr 50 mins ago
Transfer
bnb1j3qkgzta833969020w95fll8cv335hknez2354bnb1v499lx6kk7qgy2h7mgptsm6gpquypup8s0vlj31.417223 BUSD-BD1
FCEBD5F150B9E165BE02F5CF6ABB9C3A205B0F1D9C99AE863CCB05D67F01F0253543960161 hr 52 mins ago
Transfer
bnb1w2fsvqmp74sukvd97ql5yc0fckqh5jpc8p797lbnb1gpa0uz3ph4076j4f3kjxgzzd6t5298sdlvdfax145.46198846 BUSD-BD1
0B570718B6C74BEFE183B3E4D74FDCD0569EC7D0360A52C4480CCDADE9787E8D3543959341 hr 52 mins ago
Transfer
bnb1sqwywyfq3dhrmu3kh8emh2l6u5hde7szjlfzq3bnb1kl2vvxhghaghaj354rgll29q0v3ua057kqp3601,260.82128613 BUSD-BD1
FDA6ED5948711189B0680022FCA66DBB5CCB8D1EE69CB9A76ABCB847B2F5A4E73543910492 hrs 30 mins ago
Crosschain Transfer Out
bnb1wy6k9uxe34tx3pxmwcpt80pvt2p4edme8045l2--149.1906339 BUSD-BD1
38157A6BB6325B1F80B0A6CFC3886EFA1C7681ABA036C5B167F63BE15491C8D33543906232 hrs 33 mins ago
Transfer
bnb1lltjj5papwpq377x47uqjdghk8ajl0uecsp7qhbnb1yj862v4wdms3uv5fp3qnc78lfetew44z5vs6tr218.46685985 BUSD-BD1
3C71DB3A5DC8F29E2DB7889642189ABAFCCE1249EC1D8082FE017DCCD7DA19A03543871832 hrs 60 mins ago
Transfer
bnb1yj862v4wdms3uv5fp3qnc78lfetew44z5vs6trbnb1lltjj5papwpq377x47uqjdghk8ajl0uecsp7qh218.46685985 BUSD-BD1
A8A618FB00DC8C1249113DA0C93C3684CD87E9939073CAA739FD3C2DBCBB36003543868233 hrs 3 mins ago
Transfer
bnb1gpa0uz3ph4076j4f3kjxgzzd6t5298sdlvdfaxbnb1w2fsvqmp74sukvd97ql5yc0fckqh5jpc8p797l145.46198846 BUSD-BD1
274C674C7798DE28657CEA3FD2A077C204C7014C414E8ADF8E56333FF3F6BCAC3543867573 hrs 3 mins ago
Transfer
bnb1jmz4rewm0lfp7y9gc3mdxjjnkjcrlf3nk9g0zsbnb1h7cjvuc3gtt3r4afm0zqvhvrpkfw0ahxhh0wdl1.47952 BUSD-BD1
286870922329BFF3D731225C76F7508466A91E9382CBDF8FFAA6B2E7AC1D53B23543864253 hrs 6 mins ago
Transfer
bnb1frststnlvp4ugzswscel2kara25e3jeey6uun3bnb1m8ld5qx6zkccp6u3elm35muhsfc39x5nvg8wqm50.48539357 BUSD-BD1
9D571DC96213E36547C8D960287F0322D9B42AF8D2F94979962D904B129AB6463543862023 hrs 7 mins ago
Transfer
bnb165q9dz39mqh789zuuuqwkv22plut6f4nzy9jc9bnb1fnd0k5l4p3ck2j9x9dp36chk059w977pszdgdz1,285 BUSD-BD1